FB

Archiwum kategorii "Ciekawostki"

Gotycka wieża więzienna w Środzie Śląskiej

18 Dec 2010, wpis dodał

Niewątpliwie do ciekawszych pamiątek związanych z funkcjonowaniem dawnego wymiaru sprawiedliwości można zaliczyć gotycką wieżę więzienną zlokalizowaną w Środzie Śląskiej. Obiekt ten jest także przykładem najstarszego budownictwa świeckiego w mieście z tamtego okresu. Przez wieki wokół budowli w trakcie zabudowywania i poszerzania bloku śródrynkowego, którego wieża jest częścią, doszło do częściowego „wchłonięcia” zabytku, także dziś niewprawne oko może mieć trudności z wyodrębnieniem pierwotnego kształtu wieży (more…)

Dlaczego nie – pokutne? Problem funkcji kamiennych krzyży na Ziemi Świdnickiej

12 Aug 2010, wpis dodał

Postawione w tytule pytanie można odwrócić. Brzmieć ono wówczas będzie: dlaczego kilkadziesiąt kamiennych krzyży i kapliczek, znajdujących się w okolicach Świdnicy, uznano za pokutne? Przypisanie tej funkcji licznym zabytkom na terenie Śląska jest trudne do wytłumaczenia. Wpływ na to miała “atrakcyjność” średniowiecznych dokumentów, będących świadectwem umów, zawieranych przez rodzinę ofiary z zabójcą (more…)

Badania archeologiczne na reliktach szubienicy w Lubomierzu

15 Jul 2010, wpis dodał

Artykuł został opublikowany w czerwcowym (2010 r.) numerze czasopisma „SUDETY”.

Mimo niesprzyjającej aury, wiatru, ustawicznego deszczu i temperatury spadającej nawet do 4-5 °C członkom Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa udało się odnaleźć i w pełni rozpoznać pozostałości lubomierskiej szubienicy. Obiekt pierwotnie został zlokalizowany poza murami miejskimi na dobrze widocznym wyniesieniu terenu przy trakcie, którym można było dostać się do Jeleniej Góry (more…)

Badania archeologiczne szubienicy w Wojcieszowie

8 Dec 2009, wpis dodał

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Sudety” nr 11/104, listopad 2009, s. 20-21. 

Szubienica została wybudowana w pewnym oddaleniu od miejscowości na skłonie wzniesienia o nazwie Trzciniec. Obecnie trudno z niego dostrzec leżące poniżej zabudowania Wojcieszowa. Inaczej jednak było w czasach funkcjonowania opisywanego miejsca straceń. Teren wokół konstrukcji zapewne nie był zalesiony i ludzie zamieszkujący miejscowość dobrze wiedzieli wieńczącą wzgórze szubienicę i powieszonych na niej skazańców (more…)

Szubienica w Miłkowie w świetle badań w latach 2007-2009

18 Oct 2009, wpis dodał

Badania archeologiczne przeprowadzone zostały z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa.

W Miłkowie (Ściegnach) k/Jeleniej Góry przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2007 r. badania archeologiczne tamtejszej szubienicy wniosły kolejne interesujące informacje do zagadnienia związanego z archeologią miejsc straceń. Na stanowisku przebadano obszar o powierzchni około 0,4 ara. Wykop obejmował swym zasięgiem wnętrze szubienicy oraz teren przyległy od strony południowo-zachodniej (more…)

Jak kapliczka została pręgierzem

13 Oct 2009, wpis dodał

Artykuł został opublikowany w periodyku „Sudety” nr 9/102, wrzesień 2009, s. 22-23.

Śmiałowice to mała wieś w powiecie świdnickim, w której, oprócz kościoła p.w. św. Wawrzyńca o średniowiecznym rodowodzie, znajduje się kilka innych zabytków, na które warto zwrócić uwagę. Należy do nich zaliczyć kamienny krzyż wmurowany na prawo od wejścia na teren przykościelny, obok gotyckiego sakramentarium, oraz niszę domniemanej kapliczki “pokutnej”, jak również “pręgierz” stojący na lewo od tejże bramy (more…)

Kamienne kapliczki – latarnie umarłych w Kowarach

9 Sep 2009, wpis dodał

W północnej ścianie kościoła parafialnego Imienia NMP w Kowarach, ok. 2 m nad ziemią, są wmurowane dwie bardzo ładne, starannie obrobione kamienne kapliczki (fot. 1. i 2.), trzecia – podobna – jest umieszczona w zachodniej ścianie wieży (fot. 3.) ok. 3,5 m nad ziemią, pod nieco tajemniczą figurą „Madonny na Potworze” (more…)

Pomniki Dawnego Prawa – kolejne biuletyny

9 Sep 2009, wpis dodał

Z dużym poślizgiem publikujemy informację o ukazaniu się kolejnych biuletynów “Pomniki Dawnego Prawa”. Informację o możliwościach ich pozyskania można otrzymać od Redaktora Naczelnego (more…)

Kamienne kapliczki w Jaworze

29 Apr 2009, wpis dodał

Po „odkryciu” i inwentaryzacji arcyciekawej kapliczki w Jaworze latem 2008, Stary Jawor stał się największym na Dolnym Śląsku skupiskiem kapliczek słupowych – przy obecnej ulicy Starojaworskiej na długości ok. 3 km są trzy, bardzo dobrze zachowane takie obiekty (more…)

Nowa strona internetowa o krzyżach i kapliczkach

19 Dec 2008, wpis dodał

Polecam nową stronę internetową http://kamienne-krzyze.dwspit.pl, na której znajduje się swego rodzaju przewodnik-album pozwalający łatwo odnaleźć w terenie niemal wszystkie znane kamienne krzyże i kapliczki na Dolnym Śląsku. Opisano w nim ok. 480 krzyży i 45 kapliczek usytuowanych w ponad 330 miejscowościach województwa dolnośląskiego (more…)