FB

W murze otaczającym dawny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w miejscowości Mysłaków, naprzeciw domu nr 8, widoczne są trzy kamienne krzyże, natomiast 22 m na S wstawiono, również po zewnętrznej stronie tego muru, czwarty kamienny krzyż w pozycji poziomej. Krzyż ten posiada poważnie uszkodzoną „główkę”, jak i dolną część trzonu. Aktualnie obiekt ten posiada wymiary 92x30x… cm,  materiał – granit. Zinwentaryzowałem ten pomnik dnia 17 maja 2004 roku. Nie odnalazłem jednak dotychczas żadnej informacji w literaturze dotyczącej tego zabytku. Przypadkowe niejako zwrócenie uwagi na istnienie w tym murze krzyża, przy samym gruncie i częściowo przysłoniętego rosnącym obok dużym drzewem, nasuwa skojarzenie konieczności przeglądu również innych murów otaczających dawne cmentarze przykościelne. Takie przeglądy mogą bowiem ujawnić wiele jeszcze niezinwentaryzowanych kamiennych krzyży, co miało nawet niedawno miejsce z ujawnieniem krzyża wewnątrz muru otaczającego teren dawnego cmentarza przykościelnego w miejscowości Proszków koło Środy Śląskiej.

Nadesłał: Stanisław Zobniów