FB

Kamienny krzyż ze Sławęcina leżał dotychczas na terenie gospodarstwa nr 21, służąc jako przykrywka wlotu studni. Stan krzyża i jego poniewierka wskazywała na pilną konieczność podjęcia działań zabezpieczających tego zabytkowego obiektu przed jego całkowitym zniszczeniem. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie kamiennego krzyża w pobliże miejscowego kościoła. Ponieważ pomnik ten stanowił przykrycie wlotu do studni, więc istniała konieczność zakrycia tego otworu (po zabraniu krzyża) dla wyeliminowania możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa wypadku, szczególnie dla miejscowych dzieci, bawiących się na podwórku tego gospodarstwa.

Na początku sierpnia b.r. uzgodniłem z księdzem proboszczem Wiesławem Ignatowiczem z parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli miejsce posadowienia tego krzyża na placu obok kościółka p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sławęcinie. Ustalony został termin akcji posadowienia krzyża na sobotę 20 sierpnia 2011 r. w godzinach południowych, z udziałem również mieszkańców i członków Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, prowadzących w pobliskim Złotym Stoku badania archeologiczne przy reliktach szubienicy. W miejscu wcześniej uzgodnionym, na placu obok kościoła wykopany został dół o wymiarach ok. 70×30 cm i głębokości 45 cm. Na dno otworu wsypano i ubito drobne kamienie dla lepszego ustabilizowania obiektu i zabezpieczeniu przed jego osiadaniem. W przygotowany otwór wstawiono kamienny krzyż, również stabilizując jego posadowienie drobnymi kamieniami, zabezpieczając tym samym przed jego pochyleniami w przyszłości. Wierzchnią warstwę wokół krzyża wypełniono ozdobnym drobnym białym grysem.

W oparciu o przeprowadzone badania porównawcze z publikacji Paula Bretschneider z 1939 r. oraz zdjęcia archiwalnego z lat trzydziestych XX w. znajdującego się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że posadowiony obecnie w Sławęcinie kamienny krzyż jest obiektem ze wsi Topola, uważanym dotychczas jako zaginiony a opisywany dawniej przez wspomnianego Bretschneidera jako „krzyż przy drodze do Sławęcina na łące. Brak prawego ramienia”. Niestety teraz nie ma również górnej części trzonu krzyża, co tym bardziej uzasadniało decyzję o konieczności właściwego jego zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem. Przy postawionym pomniku wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie grupy osób uczestniczących przy akcji posadowienia kamiennego krzyża w Sławęcinie.

Nadesłał: Stanisław Zobniów