FB

W następstwie zakończenia prowadzonego dochodzenia przez Prokuraturę Powiatową w Oleśnicy w sprawie połamania kamiennego krzyża w Kijowicach, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu podjął czynności zmierzające do naprawy tego zabytku. Zgodnie z wymaganymi procedurami wyłoniono specjalistyczną firmę do przeprowadzenia tych prac. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień na wykonanie prac archeologicznych w miejscu posadowienia krzyża dnia 24 marca 2011 r. przystąpiono do wydobycia pozostającego w ziemi fragmentu trzonu. Prace przeprowadzono od wyznaczenia terenu badań o wymiarach 100×100 cm wokół trzonu krzyża.  Zdejmowano kolejne warstwy ziemi i piasku dokumentując prowadzenie badań. W trakcie prac niezbędnym okazało się powiększenie terenu badań do rozmiaru 100×150 cm oraz konieczności wyjęcia dużego kamienia przylegającego do krawędzi trzonu krzyża. Po wykonaniu wykopu do głębokości 60 cm trzon krzyża zabezpieczono liną wyciągarki przed jego przewróceniem i kontynuowano pracę zdejmowania kolejnych warstw gruntu. Krzyż postawiony był na otoczakach, co zabezpieczało go przed osiadaniem. Wymiary wydobytego fragmentu krzyża około 145x66x13 cm. Po wyciągnięciu tego elementu, kontynuowano prace do głębokości 120 cm od powierzchni gruntu.

Następnie zabrano górną część krzyża z zakładu kamieniarskiego w Bierutowie i obydwa elementy przewieziono do pracowni we Wrocławiu, gdzie obecnie prowadzone są prace konserwacyjne zabytkowego krzyża z Kijowic. W Zakładzie Konserwacji Zabytków we Wrocławiu, w pierwszej fazie dokonano dokładnego zbadania stanu dwóch elementów krzyża. Ponieważ w zakładzie kamieniarskim w Bierutowie górną część obiektu, połamanego na cztery części, poklejono z zastosowaniem wzmocnień stalowymi prętami, dlatego zdecydowano nie dokonywać teraz demontażu tych elementów aby nie spowodować dalszego zniszczenia tego cennego zabytku. Faktem jest, że przy pośpiesznym klejeniu w Bierutowie nie zastosowano wymaganej staranności, skutkiem czego nie zachowano równości powierzchni klejonych elementów. Ślady tych nierówności na krzyżu niestety już pozostaną i będą widoczne, również po zakończonej renowacji. Wstępnym etapem prac konserwacji krzyża było dokładne oczyszczenie jego powierzchni. W trakcie tych prac ujawniono, że napis zdobiący krzyż w dawnych latach był barwiony farbami. W najbliższych dniach planowane jest zakończenie renowacji krzyża z Kijowic.

Nadesłał: Stanisław Zobniów